Ogólne warunki sprzedaży

Wersja obowiązująca od dnia 06.06.2019r.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1.1. – INFORMACJE O GEKO

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują sprzedaż produktów prowadzoną w Kanale Sprzedaży Internetowej (tj. w sklepie internetowym pod adresem https://gekooswiecim.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej) GEKO Sp. z o.o. (zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „GEKO”) z siedzibą w Babicach, ul. Krakowska 23, 32 – 600 Oświęcim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000657299, posiadająca NIP 5492446246.

1.2. – KONTAKT Z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Klient może kontaktować się z GEKO poprzez Centrum Obsługi Klienta, w którym m.in. można złożyć zamówienie, uzyskać informacje dotyczące złożonego zamówienia, uzyskać informacje o Produktach, złożyć reklamację, przekazać uwagi etc. Z Centrum Obsługi Klienta można skontaktować się:

– za pomocą poczty elektronicznej: info@gekooswiecim.pl

– telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, pod numerem 338422248.

– listownie: ul. Krakowska 23, 32 – 600 Oświęcim, Babice.

§ 2

DEFINICJE

1. Produkt – produkt dostępny w Kanale Sprzedaży Internetowej

2. Klient – osoba fizyczna, konsument, która zawiera lub zamierza zawrzeć z GEKO umowę sprzedaży Produktu/Produktów dostępnych w obrębie Kanału Sprzedaży Internetowej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientem może być:

a) osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), o ile osoba ta w świetle obowiązujących przepisów uprawniona jest do zawarcia umowy sprzedaży w sposób ważny (np. uzyskała zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).

3. Kanał Sprzedaży Internetowej – kanał służący do zawierania umów sprzedaży Produktów GEKO na odległość, w którym Klient składa zamówienie za pośrednictwem:

1. sklepu internetowego pod adresem https://gekooswiecim.pl

2. poczty elektronicznej.

4. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować GEKO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) skierowanego do GEKO, którego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.2. powyżej.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać tutaj w formacie .rtf lub .pdf. Można również wykorzystać tekst formularza zamieszczony w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient może zawrzeć oświadczenie bezpośrednio w treści wiadomości lub jako załącznik do niej. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną GEKO niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, prześle Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego w ten sposób.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. SKUTKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy GEKO zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GEKO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GEKO zostało poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Odesłanie Produktu przez Klienta na adres GEKO, którego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.2 powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował GEKO o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. GEKO zwraca się, aby w miarę możliwości Klient zwrócił Produkt wraz z paragonem i innymi dokumentami dołączonymi do Produktu oraz w oryginalnym opakowaniu.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient. 

III. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Można wykorzystać następujący tekst formularza:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GEKOsp. z o.o. z siedzibą w Babicach, ul. Krakowska 23, 32 – 600 Oświęcim,

email: …………….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

*) Niepotrzebne skreślić.

§ 4

WADY I REKLAMACJE PRODUKTÓW

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

2. W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, przysługuje Klientowi prawo złożenia reklamacji. W reklamacji należy podać jej przyczynę oraz żądanie Klienta z nią związane. Celem złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub listowny z GEKO, którego dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.2 powyżej.

3. W przypadku konieczności zwrotu Produktu, należy go odesłać na adres wskazany w punkcie poprzednim.

4. W przypadku, gdy reklamacja posiada braki wymagające uzupełnienia, uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GEKO skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta, w celu uzupełnienia braków.

5. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.

6. GEKO odpowiada wobec Klienta za wady Produktów na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Pełna regulacja dotycząca rękojmi zawarta jest w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi zostały przedstawione poniżej w celach informacyjnych:

6.1. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Klient może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.2. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

6.4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie poprzednim.

6.5. W terminach określonych w punkcie poprzednim Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu sprzedanego. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane zostały w Regulaminie witryny.

8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także w biurach tych podmiotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów konsumenckich.

9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:

9.1. możliwość zwrócenia się przez Klienta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

9.2. możliwość zwrócenia się przez Klienta do Stałego Sądu Polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej.

10. Rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym wymaga zgody obu Stron. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Yves Rocher przekazuje Klientowi informację o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy również o unijnej platformie internetowej ODR, mającej na celu pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 5

KRAJ, SPOSÓB I CZAS DOSTAWY

1. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

2. Dostawa Produktu jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, np. DPD Polska Sp. z o.o.

3. Przewidywany czas doręczenia zamówienia wynosi zazwyczaj w Kanale Sprzedaży Internetowej – z reguły 10 Dni Roboczych od momentu wpływu zapłaty na rachunek bankowy GEKO

4. GEKO zobowiązane jest dostarczyć zamówiony, opłacony Produkt w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Jeżeli GEKO nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Produktu będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 31 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby GEKO uzyskało jakąkolwiek płatność za zamówiony Produkt, zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.

6. Dostawa Produktu jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. GEKO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Uprzejmie informujemy o następujących przepisach prawa oraz zalecamy stosowanie się do nich:

7.1. zgodnie z art. 545 § 2 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny w razie przesłania Produktu sprzedanego na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.2. art. 74 ustawy z 15.11.1984 r. Prawo przewozowe:

7.2.1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

7.2.2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności Klienta, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

7.2.3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

7.2.4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez Klienta przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Klient otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

7.2.5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie Klienta, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, Klient ponosi opłaty określone w taryfie.

§ 6

KOSZTY DOSTAWY

1. Klient pokrywa koszty dostawy zamówienia, o wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany w wiadomości email , w trakcie składania zamówienia.

2. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Produktu odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłaty z tytułu kosztów dostawy Produktu wyłącznie jednokrotnie. 

§ 7

AKCEPTOWANE SPOSOBY PŁATNOŚCI,

TERMIN ZAPŁATY W KANALE SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1. W GEKO chcemy, żeby zakupy przebiegały w sposób najszybszy i najbardziej dla Klienta komfortowy. Klient jest proszony o zapłatę poprze rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia. 

§ 8

PREZENTY PRZYZNAWANE PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA

1. W przypadku prowadzenia przez GEKO akcji promocyjnych lub działań, na mocy których Klient uprawniony jest do otrzymania w związku z dokonaniem zakupu prezentu, upominku lub innego promocyjnego przysporzenia od GEKO, Klient będzie uprawniony do otrzymania takiego prezentu, upominku lub promocyjnego przysporzenia w ilości jednej sztuki w danym miesiącu niezależnie od ilości zakupów dokonanych w danym miesiącu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu Produktu, Klient jest również zobowiązany do zwrotu prezentu, upominku lub innego tego typu przysporzenia. 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy między GEKO a Klientem, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.

2. GEKO zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązują od dnia ich udostępnienia Klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

3. Odnośnie do umów sprzedaży zawartych między Stronami zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży obowiązujących w dniu złożenia danego zamówienia.

GEKO SP Z O. O.

Krakowska 23

32-600 Oświęcim

Dzial handlowy:

+48 33 842 22 48

handlowy@gekooswiecim.pl